Gençlik Kolları

TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ GENÇLİK KOLLARI YÜRÜTME KURULU LİSTESİ

BAŞKAN Ozan OLGUN İnşaat Mühendisi
BAŞKAN YARDIMCISI Halil İbrahim YILDIZ Uludağ Üniversitesi
İİBF Maliye Bölümü Lisans Öğrencisi
SEKRETER İdil Su KESKEN Uludağ Üniversitesi
İİBF İktisat Bölümü Lisans Öğrencisi
MUHASİP Süleyman YANAR Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Lisans Öğrencisi
ÜYE Ahmet Fırat EKİZ Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğrencisi
ÜYE Göktuğ AKBAŞ Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Öğrencisi
ÜYE Osman Yaşar USLU Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi
YEDEK ÜYE Sedef GÜLYOL Uludağ Üniversitesi
İİBF Maliye Bölümü Lisans Öğrencisi
YEDEK ÜYE Berhan YILDIZ Uludağ Üniversitesi
İİBF Uluslarası İlişkiler Bölümü Lisans Öğrencisi
YEDEK ÜYE Süreyya YILDIZ Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Öğrencisi

TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ
GENÇLİK KOLLARI ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI YÖNERGESİ

A)KURULUŞ ve AMAÇ

Madde 1: Bu yönerge, Türk Ocakları Tüzüğü ve Genel Merkez Gençlik Kolları Yönergesi ile ilgili hükümlere göre Türk Ocakları BURSA Şubesi Gençlik Kolları Çalışma Usul ve Esasları’nı düzenler.

Madde 2:Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Gençlik Kolları Kuruluşu’nu,

görevlerini, çalışma usullerini ve organlarını bu yönergeye göre düzenler.

B)YÖNETİM ORGANLARI VE TEŞEKKÜLÜ

Madde 3:Türk Ocakları Bursa Şubesi’ne üye olunabilmesi için;

Önlisans lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören,
25 yaşını aşmamış,
Türk Milliyetçiliği ölçüsüne bağlı,
Ülkücü anlayışa haiz,
Çevresinde saygın, haysiyet kırıcı bir suç işlememiş,
Türk Ocaklılara sevgi ve saygı ile bağlı,
Türk Ocağı’nın şerefine ocaklılar arasında birliğin korunmasına özen gösteren, bir menfaat beklemeksizin çalışmanın asıl olduğuna inanan, her Türk genci gençlik kolları üyeliğine başvurabilir.
Başvurular en az altı aydır kayıtlı bulunan iki üyenin teklifi,Şube Gençlik Kolları Kurulu’nun kararı ile kabul edilir

Gençlik Kolları üye kayıtları üye kayıt defterine işlenir, asılları şubelerde saklanarak, listenin bir örneği her yıl nisan ayında genel merkeze gönderilir.

Yapılacak olan bütün seçimlerde gönderilen bu listelerdeki üyeler oy kullanma hakkına sahiptir.

.Üyeliğin Sona Ermesi:

Gençlik Kolları üyeliği, istifa veya ihraçla sona erer.Aşağıdaki haller üyelikten çıkarılma sebebidir:

a)Dernek ülküsüne ve programına aykırı hareketlerde bulunulması ve 3.maddedeki niteliklerin kaybedilmesi,

b)Derneğin kişisel çıkar ve siyasete alet edilmesi,

c)Dernek dışında, Türk Ocakları Derneği ve Organları aleyhine propaganda yapılması, hakarette bulunulup, karalamaya başvurulması,

ç)Dernek üyelerinin aleyhinde yorum ve yayında bulunulması,

d)İkametini bulunduğu şehirden başka bir şehre götürmesi.

Üyelikten çıkarılması gerektiği yolunda bilgi bulunan üyenin savunması alınarak hakkında Şube Gençlik Kolları Yürütme Kurulu’nca soruşturma yapılır. Soruşturma sonunda Yürütme Kurulu ilgiliye daimi olarak üyelikten çıkarma cezası verdiği takdirde durumu üye kayıt defterine kaydederek, Gençlik Kolları Genel Merkezi’ne bilgi verir.

Daimi çıkarılma cezalarına karşı ilgilinin, kararın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içerisinde Merkez genel Kurulu’na itiraz hakkı vardır. Bu konuda Gençlik Kolları merkez yürütme Kurulu’nun vereceği karar kesindir.

Madde 4:

Yürütme Kurulu:

Gençlik Kolları üyeleri arasından açık oy usulü ile seçilecek yedi kişi Şube Gençlik Kolları Yürütme Kurulu’nu oluşturur. Yürütme Kurulu seçilmesini takip eden ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından ekseriyetin oyu ile bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir şube sekreteri, bir muhasip seçerek diğer üyelerinde görevlerini belirler.

Kurul üye tam sayısının ekseriyeti ile toplanır. Kararları da ekseriyetin oyu ile alır.

Yönetim Kurulu başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip dışındaki diğer üç üye arasında Türk Dünyası faaliyetlerinden sorumlu, teşkilatlanmalardan sorumlu ve basın-yayın sosyal faaliyetlerden sorumlu olacak şekilde görev bölümünü yapar.

Madde 5:

Danışma Kurulu Delegeleri:

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Gençlik Kolları üyeleri her yıl oluşturulacak olan Genel merkez Danışma Kurulu’nda kendisini temsil etmek üzere Genel Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek sayıda delegeyi seçer ve isimlerini her yıl 15 Eylül tarihine kadar bildirir.

Madde 6:

Türk ocakları Derneği Bursa Şubesi Gençlik Kolları Yürütme Kurulu’nun belirlenmesi için yapılacak seçim her yıl 1 Eylül- 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilir.

Madde 7:

Şube Gençlik Kolları yürütme Kurulu en az haftalık olarak kendi içinde aylık olarak da şube kuruluyla toplanır. Mazeret göstermeksizin üst üste iki hafta toplantıya katılmayan üye uyarılır, tekrarı halinde görevi düşer.

Madde 8:

Şube Gençlik Kolları Yürütme Kurulu her yıl Eylül ayında başlamak üzere üçer aylık periyotlar halinde hazırlayacağı faaliyet raporlarını Genel Merkez Yürütme Kurulu’na sunar.

Prof. Dr. Ali BAHADIR
Yönetim Kurulu Başkanı

Bursa Türk Ocağı yayınlarını artık web sitemiz üzerinden çevrimdışı ödeme yöntemiyle satınalaiblirsiniz. Kapat