Gençlik Kolu

BAŞKANOsman Yaşar USLUBursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı-Doktora Öğrencisi
BAŞKAN YARDIMCISIİbrahim TEKİNSakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi  Anabilim Dalı-Yüksek Lisans Öğrencisi
SEKRETERÖzge Nezahat AKGÜNBursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı-Yüksek Lisans Öğrencisi
MUHASİPMuzaffer SEZGİNBursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü-Lisans Öğrencisi
ÜYEBedinur ÇAKICIBursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı-Yüksek Lisans Öğrencisi
ÜYEMelih PEKTAŞBursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü -Lisans Öğrencisi
ÜYEFlora MAMEDOVABursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü-Lisans Öğrencisi
YEDEK ÜYEFurkan OLGUNBursa Uludağ Üniversitesi,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü-Lisans Öğrencisi
YEDEK ÜYEOnur ÇELİKElektrik Teknisyeni
YEDEK ÜYENihatcan GÜNGÖRBursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Lisans Öğrencisi

TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ GENÇLİK KOLLARI ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI YÖNERGESİ

A) KURULUŞ ve AMAÇ

Madde 1:

Bu yönerge, Türk Ocakları Tüzüğü ve Genel Merkez Gençlik Kolları Yönergesi ile ilgili hükümlere göre Türk Ocakları BURSA Şubesi Gençlik Kolları Çalışma Usul ve Esasları’nı düzenler.

Madde 2:

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Gençlik Kolları Kuruluşu’nu, görevlerini, çalışma usullerini ve organlarını bu yönergeye göre düzenler.

B) YÖNETİM ORGANLARI VE TEŞEKKÜLÜ

Madde 3:

Türk Ocakları Bursa Şubesi’ne üye olunabilmesi için;

Önlisans lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören,
25 yaşını aşmamış,
Türk Milliyetçiliği ölçüsüne bağlı,
Ülkücü anlayışa haiz,
Çevresinde saygın, haysiyet kırıcı bir suç işlememiş,
Türk Ocaklılara sevgi ve saygı ile bağlı,
Türk Ocağı’nın şerefine ocaklılar arasında birliğin korunmasına özen gösteren, bir menfaat beklemeksizin çalışmanın asıl olduğuna inanan, her Türk genci gençlik kolları üyeliğine başvurabilir.
Başvurular en az altı aydır kayıtlı bulunan iki üyenin teklifi,Şube Gençlik Kolları Kurulu’nun kararı ile kabul edilir

Gençlik Kolları üye kayıtları üye kayıt defterine işlenir, asılları şubelerde saklanarak, listenin bir örneği her yıl nisan ayında genel merkeze gönderilir.

Yapılacak olan bütün seçimlerde gönderilen bu listelerdeki üyeler oy kullanma hakkına sahiptir.

.Üyeliğin Sona Ermesi:

Gençlik Kolları üyeliği, istifa veya ihraçla sona erer.Aşağıdaki haller üyelikten çıkarılma sebebidir:

a) Dernek ülküsüne ve programına aykırı hareketlerde bulunulması ve 3.maddedeki niteliklerin kaybedilmesi,
b) Derneğin kişisel çıkar ve siyasete alet edilmesi,
c) Dernek dışında, Türk Ocakları Derneği ve Organları aleyhine propaganda yapılması, hakarette bulunulup, karalamaya başvurulması,
ç) Dernek üyelerinin aleyhinde yorum ve yayında bulunulması,
d) İkametini bulunduğu şehirden başka bir şehre götürmesi.

Üyelikten çıkarılması gerektiği yolunda bilgi bulunan üyenin savunması alınarak hakkında Şube Gençlik Kolları Yürütme Kurulu’nca soruşturma yapılır. Soruşturma sonunda Yürütme Kurulu ilgiliye daimi olarak üyelikten çıkarma cezası verdiği takdirde durumu üye kayıt defterine kaydederek, Gençlik Kolları Genel Merkezi’ne bilgi verir.

Daimi çıkarılma cezalarına karşı ilgilinin, kararın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içerisinde Merkez genel Kurulu’na itiraz hakkı vardır. Bu konuda Gençlik Kolları merkez yürütme Kurulu’nun vereceği karar kesindir.

Madde 4:

Yürütme Kurulu:
Gençlik Kolları üyeleri arasından açık oy usulü ile seçilecek yedi kişi Şube Gençlik Kolları Yürütme Kurulu’nu oluşturur. Yürütme Kurulu seçilmesini takip eden ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından ekseriyetin oyu ile bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir şube sekreteri, bir muhasip seçerek diğer üyelerinde görevlerini belirler.

Kurul üye tam sayısının ekseriyeti ile toplanır. Kararları da ekseriyetin oyu ile alır.

Yönetim Kurulu başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip dışındaki diğer üç üye arasında Türk Dünyası faaliyetlerinden sorumlu, teşkilatlanmalardan sorumlu ve basın-yayın sosyal faaliyetlerden sorumlu olacak şekilde görev bölümünü yapar.

Madde 5:

Danışma Kurulu Delegeleri:
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Gençlik Kolları üyeleri her yıl oluşturulacak olan Genel merkez Danışma Kurulu’nda kendisini temsil etmek üzere Genel Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek sayıda delegeyi seçer ve isimlerini her yıl 15 Eylül tarihine kadar bildirir.

Madde 6:

Türk ocakları Derneği Bursa Şubesi Gençlik Kolları Yürütme Kurulu’nun belirlenmesi için yapılacak seçim her yıl 1 Eylül- 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilir.

Madde 7:

Şube Gençlik Kolları yürütme Kurulu en az haftalık olarak kendi içinde aylık olarak da şube kuruluyla toplanır. Mazeret göstermeksizin üst üste iki hafta toplantıya katılmayan üye uyarılır, tekrarı halinde görevi düşer.

Madde 8:

Şube Gençlik Kolları Yürütme Kurulu her yıl Eylül ayında başlamak üzere üçer aylık periyotlar halinde hazırlayacağı faaliyet raporlarını Genel Merkez Yürütme Kurulu’na sunar.

Prof. Dr. Selçuk Kırlı
Yönetim Kurulu Başkanı