Türk Ocakları

Türk Ocağı Kütüphaneleri (1912- 1931)

Türk Ocaklarının Kapatılışı, Borçları ve Emlakinin Tasfiyesi

II.Meşrutiyet döneminde kurulan “Türklük” gayesine hizmet eden derneklerden en uzun ömürlüsü “Türk Ocakları”dır.Cumhuriyet öncesi ve sonrası faaliyetleriyle “millî devlet” kurulması sürecine olumlu katkılarda bulunan ocaklar, Serbest Cumhuriyet Fırkası ile gerçekleştirilmeye çalışılan çok partili hayata geçiş denemesinin ortaya çıkardığı olumsuz siyasî şartlar içerisinde kapatılmışlardır.

Türk Ocakları ve Hars Müzeleri

Avrupa’da gelişen milliyetçilik akımları, XIX. yüzyılda Osmanlı toplumunu etkisi altına almış, hem imparatorluğun çözülüp küçülmesine hem de yeni bir Türk devletinin temellerini atacak örgütlenmelere sebep olmuştur. Milliyetçilik akımları, öncelikle gençlik üzerinde etkisini göstermiş ve genellikle örgütlenmeler ilmî, siyasi, sosyal veya sportif amaçlara yönelik oluşmuştur.

Sivas Türk Ocağı Dergisi: Birlik

Türkiye’nin yakın tarihindeki önemli köşe taşlarından olan Türk Ocakları, milliyetçilik akımının bilinçlendirilmesinde önemli bir yere sahiptir. 12 Mart 1328 (25 Mart 1912) günü resmî olarak kurulan Türk Ocakları, Türk Yurdu Cemiyeti ve dergisini de bünyesine birleştirmiştir. Kuruluşundan itibaren Türk Ocaklarının sayısı hem İstanbul’da hem de diğer il merkezlerinde hızla artmıştır. Sivas Türk Ocağı şubesi 1923 yılında açılmış ve faaliyet göstermeye başlamıştır.

Ankara Ocağının Kuruluş Belgeleri

Türk Ocaklarında Türk ve Batı Mûsikîsi Faâliyetleri

1931 Yılında Türk Ocağı Şubeleri

Türk Ocakları, 1931’de kendini feshetmeden önce yurt sathına yayılmış 266 şubesiyle adeta millî bir mektep olma vazifesini ifâ ediyordu.

Türk Ocaklarının Kısa Tarihçesi

Çağdaş ülkelerin hemen hepsinde, aynı amaca ulaşmak için bir araya gelmiş kişilerin kurup yönettiği ve varlığını sürdürdüğü kurumlar vardır.

Kaynak:
http://www.turkocaklari.org.tr/sayfa/3490/turk-ocagi-tarihi.html