Bursa Türk Ocağı 103 Yaşında (12 Kasım 1913)

Bursa Türk Ocağı, [12 Kasım 1913] Çarşamba günü resmen kurulmuştur. Bir gazete haberinden, bursa_turk_ocagi_binasi_eskiOcağın, bu tarihten daha önce fiilen kurulduğu saptanmıştır. Ocak, kuruluş maksadını: “Akvam-ı İslamiyyenin [İslam Milletlerinin] bir rükn-ü-mühimmi [önemli bir parçası] olan Türklük âleminde içtimai inkılap esasları hazırlayarak Türklerin milli terbiye, ilmi, iktisadı, ictimai seviyelerinin itilasına [geliştirmeye] ve onları mazisini, ananesini, milletini müdrik hale getirmeğe çalışmaktır.” diye açıklamıştır.24 Ocak, bu amaçları gerçekleştirmek için; “şubeler, mektepler açmağa, dersler
ve konferanslar, müsamereler tertibine, kitaplar ve risaleler neşrine, Türkçenin terakki ve tekâmülüne ve onu sair lisanların hakimiyetinden kurtararak müstakil bir hale getirmeğe çalışacaktır. Milli serveti korumak
ve çoğaltmak için her türlü meslek ve sanat erbabıyla görüşerek iktisadi ve zirai teşvik ve irşatlarda bulunacak ve bu gibi müesseselerin doğup yaşamasına elinden geldiği kadar yardım edecektir” kararını almıştır.
Bursa Türk Ocağı, amaçlarına ulaşma yolunda “sırf milli ve ictimai bir vaziyette kalacak, asla siyasetle uğraşmayacak ve hiçbir vakit siyasi fırkalara hadim olmayacaktır” kararıyla siyasetten uzak duracağını vurgulamıştır.